ارائه دهنده خدمات اعزام دانشجو به سرتا سر جهان

ارائه دهنده خدمات اعزام دانشجو به سرتا سر جهان

جذب دانشجو می تواند یک فرایند زمانبر و هزینه آور برای موسسات آموزشی باشد. در سالیان گذشته، ما با گردآوری و پرورش تیمی متشکل از متخصصین جذب دانشجو- با رویکردی فردی و تخصصی به امر جذب و حفظ دانشجویان واجد شرایط- استراتژی خود در زمینه جذب دانشجو را توسعه داده و بهینه ساخته ایم.

هر یک از پارتنرهای آموزشی ما، دارای یک مشاور جذب دانشجو خواهند بود که به عنوان نقطه تماس اولیه با دانشجویان بالقوه محسوب می گردد. مشاوران ثبت نام به عنوان شعبه ای سیار از تیم خدمات دانشجویی ِموسسات آموزشی همکار ما عمل نموده و به شیوه ای تعاملی، دوستانه و یاریگر، دانشجویان بالقوه را با موسسه آموزشی و برنامه مد نظر آشنا ساخته و در فرایند اخذ پذیرش تحصیلی، آنان را یاری می دهند.

رویای پارسیان در طول سالیان گذشته شاهد رشدی پایدار در زمینه ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین، توسعه و پیاده سازی برنامه های آموزشی و همچنین تسهیل فرایند ارجاع، گزینش، ثبت نام، آماده سازی مدارک و …. به موسسات آموزش عالی در سطح جهان بوده است.

رویای پارسیان در طول سالیان گذشته شاهد رشدی پایدار در زمینه ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین، توسعه و پیاده سازی برنامه های آموزشی و همچنین تسهیل فرایند ارجاع، گزینش، ثبت نام، آماده سازی مدارک و …. به موسسات آموزش عالی در سطح جهان بوده است.

رویای پارسیان در طول سالیان گذشته شاهد رشدی پایدار در زمینه ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین، توسعه و پیاده سازی برنامه های آموزشی و همچنین تسهیل فرایند ارجاع، گزینش، ثبت نام، آماده سازی مدارک و …. به موسسات آموزش عالی در سطح جهان بوده است.

رویای پارسیان در طول سالیان گذشته شاهد رشدی پایدار در زمینه ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین، توسعه و پیاده سازی برنامه های آموزشی و همچنین تسهیل فرایند ارجاع، گزینش، ثبت نام، آماده سازی مدارک و …. به موسسات آموزش عالی در سطح جهان بوده است.